Annen-Info.nl

Commissies

SUBCOMMISSIE SPORT EN SPEL

- Rabbe Vedder (vz)
- Marisca Luning
- Tamara Takens
- Bart Zuidema
- Roland Kregel
- Enrico Hanenbergh

 
SUBCOMMISSIE ANNEN DOET

- Annemiek Visser (vz)
- Mariska Witte


SUBCOMMISSIE BEHEER EN VERHUUR

- Gerrit Bazuin
- Jacob Okken
- Albert Mulder
- Enrico Hanenbergh


SUBCOMMISSIE OUD PAPIER

- Abel Reitsema
- Marlous Dijksma


SUBCOMMISSIE AA EN HUNZE
(deze commissie is per 1 januari 2010 overgenomen door het dagelijkse bestuur)

De (A)a en (H)unze subcommissie heeft het doel de contacten te onderhouden met de gemeente Aa en Hunze, alsmede gevraagd en ongevraagd de belangen van Annen te vertegenwoordigen richting de gemeente en andere instellingen.

Naast bovengenoemde doelstelling heeft deze commissie de taak de voortgang van de lokale agenda van de Dorpsvisie te bewaken. De lokale agenda is een opsomming van de concrete maatregelen die worden voorgesteld om de Dorpsvisie tot uitvoering te brengen. In vele items van de lokale agenda is de gemeente de trekker van een actiepunt.

Verder heeft de AH-Commissie zich in 2006 ingespannen om de door de gemeente georganiseerde gespreksavonden “in gesprek met Annen” gestalte te geven. De beide avonden werden gehouden in het Dorpshuis en werden druk bezocht. De gemeente Aa en Hunze gaf tijdens deze avonden aan hoe zij bepaalde problemen in het dorp wilden gaan aanpakken of ontwikkelingen in het dorp tot uitvoering wilde gaan brengen. Belangrijk tijdens deze avonden bleek telkens het gestelde in de Dorpsvisie, die vaak als een rode draad door de vele discussies liep.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren werden er in 2006 geen overleg kern -en buurtgericht werken door de gemeente georganiseerd. Tijdens dit dorpenoverleg, waarin alle Commissies Dorpsbelangen uit de gehele gemeente elkaar troffen, bestond de gelegenheid bepaalde discussiepunten met elkaar te delen. 


SUBCOMMISSIE PR

In 2003 bleek dat er behoefte was aan P(ublieke) R(elaties) voor de Commissie Dorpsbelangen. Om deze reden is de subcommissie PR opgericht. De PR Commissie heeft zich het doel voorgenomen aanspreekpunt te zijn voor dorpsbewoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers. In 2004 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Commissie Dorpsbelangen meer onder de aandacht te brengen bij de Anneroelen. Er is in dat jaar een start gemaakt met het uitbrengen van een “dorpskrantje”, Het Oeleneis op een A4tje. Diverse verenigingen, stichtingen en dorpsbewoners maken ieder kwartaal gebruik van het Oeleneis om een activiteit of hun club te promoten. Twee keer per jaar wordt er een extra editie uitgebracht, om het ophaalrooster oud papier en het programma van de Sport en Spelweek onder de aandacht te brengen.
Het verzorgen van publiciteit rondom jaarlijks terugkerende activiteiten van de Commissie Dorpsbelangen behoort tot de vaste taken van de PR Commissie.

- Annemiek Visser
- Jarno Drenth
- Enrico Hanenbergh
- Albert Mulder


SUBCOMMISSIE KERSTFAIR

- Anneke Greving
- Marlous Dijksma
- Jacob Okken
- Ype Tol


MUZIEKKOEPEL

Lang geleden heeft er op de Brink een muziekkoepel gestaan. Er was dan ook reeds een zeer lang gekoesterde wens voor weer een muziekkoepel op de Brink van Annen. De damesbiljartvereniging BEST heeft in juni 1997 een ludieke actie gehouden “Mens erger je niet” om geld in te zamelen voor een carillon. De partijen hebben elkaar gevonden en er is een commissie opgericht bestaande uit leden van de damesbiljartvereniging BEST, Commissie Dorpsbelangen Annen en de toenmalige directeur van de Rabobank Anloo, wijlen dhr. Th.J. van der Veen. De commissie heeft besloten tot het ontplooien van activiteiten ter realisatie van een muziekkoepel op de Brink waarin het carillon integraal deel van zal gaan uitmaken.

Ter realisatie van de plannen hebben de toenmalige gemeente Anloo, de plaatselijke Oostermoer Commissie, de actie “mens erger je niet” van BEST, de Commissie Dorpsbelangen en een substantiële bijdrage van de Rabobank Anloo gelden beschikbaar gesteld. Deze laatste in het kader van het 100-jarig bestaan van de Rabobank. Ook door de inzet van vrijwilligers en het kosteloos ontwerp van Bouwontwerpburo J. Reitsema hebben er voor gezorgd dat de koepel met carillon op de Brink staat. Het resultaat mag er zijn!!  Dit blijkt ook uit de prijs die dit initiatief heeft gekregen van Kern met Pit.

De officiële opening was op 24 mei 2003 en is verricht door mevr. F. van der Veen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Zangkoor Annen, Muziekvereniging Drenthina en de Barbershop. De ondernemersvereniging zorgde voor een springkussen, draaimolen, popcorn etc en schminken. De vele aanwezige kinderen lieten ballonnen op. De koepel zal een centrale rol gaan spelen bij de vele activiteiten die op en rond de Brink in Annen georganiseerd worden en zal een multifunctioneel karakter gaan dragen. Om deze reden is er een gebruikerscommissie opgericht.

Kijk ook eens bij onze buurdorpen

Anloo - www.anloo-info.nl
Eext - www.eextinfo.nl
Zuidlaren - www.zuidlaren.nl
Gasteren - www.ingasteren.nl